TampereAllbright
Menu

6Aika – Innovaatioalustat osaksi yrityspalveluita -kilpailu

Kilpailuaika 30.3. - 11.4.2016

6aika-tunnus-slogan-RGB-C

Tausta

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy on yhtenä osatoteuttajana Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika Avoimet innovaatioalustat -hankkessa. Innovaatioalustat ovat yksinkertaistettuna uusien tuotteiden, palvelujen ja markkinoiden kehittämistä mahdollistavia työympäristöjä. Tredean osatoteutuksen tavoitteena on tuoda avoimet innovaatioalustat osaksi Tampereen seudun yrityspalveluja.

Syksyn 2015 aikana toteutettu kyselytutkimus innovaatioalustatoimijoille sekä innovaatioalustojen palveluja käyttäneille yrityksille oli osa tätä osatoteutusta.
Tredean selvitys avoimista innovaatioalustoista osana yrityspalveluita.pdf

Selvityksen tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, miten alustat toimivat, mitä palveluja ne yrityspalvelujen rajapinnassa tuottavat, miksi yritykset ovat niiden toimintaan osallistuneet ja missä määrin alustat palvelevat yritysten avoimen innovaatiotoiminnan tuote- ja projektipohjaisia liiketoimintamalleja. Kyselyssä olivat mukana seuraavat innovaatioalustat Tampereen seudulta: Mediapolis, HealthHUB, New Factory, Tamkin Y-Kampus, Ylötehdas, TreStart, Uuden tehtaan Demola Tampere, TAKK:in HiOMO, Kampusareena ja OmaTesoma-hanke. Lisäksi kysely tehtiin alustoilla asiakkaina toimineille yrityksille.


Haaste

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Tampereen seudulla toimivien avoimet innovaatioalustat toimivat yrityksille läheisinä vuorovaikutussuhteita tarjoavina ympäristöinä. Sen sijaan asiakas- ja palveluprosessit ja tiimien muodostamiseen liittyvät palvelut eivät ole yritysten arvion mukaan olleet riittävällä tasolla. Kyselyssä mukana olleiden innovaatioalustojen toimintaa kuvaavat pikemminkin taustaorganisaation tavoitteet kuin alustan omat, ja sen ympärille muodostuneen yhteisön toiminta. Syynä tähän voidaan pitää sitä, että usea alusta on vasta toimintansa alussa, eivätkä asiakas- ja palveluprosessit ole ehtineet kehittyä riittävälle tasolle. Alustat voisivat lisäksi kannustaa julkisia yrityspalveluita yhteistyöhön ja kokeiluun. Miten innovaatioalustat kytketään osaksi alueellista yrityspalvelujärjestelmää vahvistamaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä?

Innovaatioalustoilla selkeä kehittämiskohde on yritysrahoitukseen liittyvien palvelujen ja neuvojen saatavuus.
Innovaatioalustat eivät välttämättä itse tuota rahoitukseen liittyviä palveluja, mutta alustoilla toimivien yritysten kannalta rahoituspalvelujen saatavuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Käytännössä tämä tarkoittaa alustatoimijoiden ja eri rahoituspalveluja tarjoavien toimijoiden tiiviimpää yhteistyötä ja dealflown tehostamista eri toimijoiden välillä.


Ratkaisut

Avuksi selvityksessä nousseisiin haasteisiin voisivat olla esimerkiksi palvelu- ja liiketoimintamuotoilun käynnistäminen paremmin profiloitujen ja läpinäkyvästi hinnoiteltujen palveluiden kehittämiseksi ja ansaintamallien löytämiseksi. Alustojen tulisi löytää ja ymmärtää oma palveluroolinsa, tietää käyttäjien tarpeet sekä markkinoida toimintaansa laajemmin. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti kansainvälisyyttä ja kasvua tukevien palvelujen kehittämiseen, hyödyntämällä esim. alustoilta avautuvia kansainvälisen yhteistyön verkostoja. Lisäksi alustoilta tulisi saada rahoitukseen liittyviä palveluja. Jotta avoimien innovaatioalustojen toiminnassa edettäisiin uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttämisen tasolle, edellyttäisi se lisäksi yhteistyön tehostamista seudullisten ja kansallisten yrityspalveluiden, kuten Yritys-Suomen, kansallisen 6Aika-verkoston sekä Team Finlandin kanssa.


Pyyntö ratkaisuehdotuksista

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy pyytää ratkaisuehdotuksia avointen innovaatioalustojen yrityksille tarjoamien palvelujen ja prosessien kehittämiseksi.
Ratkaisujen tuloksena innovaatioalustojen kykyä rakentaa palveluprosessin ympärille toimiva ansaintalogiikka on parantunut. Alustojen yrityspalveluja on kehitetty vähintään kuudessa (6) erilaisessa innovaatioalustassa sekä kehitetty toimintamalli, jossa alustatyöskentelyä pystytään hyödyntämään yritysten kansainvälisten toimintojen tukemisessa.
Ratkaisuehdotukset voivat käsittää avoimiin innovaatioalustoihin liittyviä asiantuntijaluentoja, liiketoiminta- ja palvelumuotoilua, käyttäjätiedon hankkimista ja fasilitointia esimerkiksi alustatoimijoiden työpajoissa ja muissa tilaisuuksissa.
Menetelmillä tarkoitamme esim. fasilitointi- palvelu- ja liiketoimintamuotoilun työkaluja ja menetelmiä, asiakaskeskeisyyden ja käyttäjätiedon tuomista alustojen projekteihin tai keinoja uusien, yllättävien verkostojen ja kumppanuuksien aikaansaamiseksi.

Ratkaisut ja kokeilut tulee toteuttaa yhdessä yritysten kanssa, niillä tulee olla hyötyä yrityksille ja niissä on kokeiltava erilaisia ansaintamalleja, jossa yksityisen, julkisen ja talkootyön osuus voi vaihdella. Ratkaisujen ja kokeilujen ja palveluiden on oltava monistettavissa muihin kuutoskaupunkeihin.
Ratkaisuehdotuksen tekijältä odotetaan valmiutta osallistua toimeksiantoihin, joita voidaan järjestää eri 6Aika-kaupungeissa (Oulu, Tampere, Turku, Helsinki, Espoo ja Vantaa).


Kilpailuun osallistutaan lähettämällä yleiset ratkaisuehdotukset alla olevien lomakkeiden avulla. Yhteystietojen lisäksi sivustolla oleviin tekstikenttiin tulee kirjoittaa seuraavat tiedot:

Ilmoittaudu tästä mukaan kilpailuun

Yritys *

Nimesi

Email *

Puhelin

Ratkaisun toteuttavat tahot ja roolit hankkeessa

Millaista ratkaisua tarjoatte 6Aika kärkihankkeen Tredean osatoteutukseen (mitä, kenelle, miten)?

Ratkaisun hinta

Miten ratkaisu toteutetaan?

Mitä hyötyä ratkaisusta olisi?

Ehdotuksessa on ei ole sellaisia luottamuksellisia liike- ja ammattisalaisuustietoja, joita ei voida julkaista julkisista hankinnoista annetun lain 84 §:n mukaisesti sen jälkeen, kun hankintapäätös, sopimus tai tilaus on tehty

captcha

Vähimmäisvaatimukset täyttävän ratkaisuehdotuksen jättäneille järjestetään mahdollisesti myös haastattelu/ratkaisun esittelytilaisuus, mikäli Tredea katsoo haastattelun tarpeelliseksi ratkaisuehdotukset arvioituaan. Tilaisuuden tarkoitus on ehdotuksen ja tarjottavan henkilön esittely. Tilaisuudessa voidaan neuvotella ehdotuksen sisällöstä.


Hankintamenettely on kilpailullinen neuvottelumenettely

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta, eli ns. pienhankinta. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kilpailutusohjeiden mukaisesti neuvottelumenettely etenee vaiheittaisesti. Ensin pyydämme ratkaisuehdotuksia tarjoajilta. Valitsemme jatkoneuvotteluihin sellaiset ehdokkaat, joiden esittämät ratkaisut vastaavat parhaiten Tredean tarpeita. Jatkoon hyväksytyille ehdotuksille voidaan raha- tai muita palkkioita taikka antaa palkintoja niiden kokeilemiseksi ja toteuttamiseksi.


Valintaperuste

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin ehdotus. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita ovat:
1. Ehdotuksen sisältö ja laatu, painoarvo 50 %
Ehdotuksessa kuvataan ne menetelmät, toimintatavat ja verkostot, millä 6Aika kärkihankkeen ja sen osaprojektin tavoitteet saavutetaan parhaiten.
Menetelmät ja toimintatavat
Kuvataan menetelmät ja toimintatavat sekä niiden tavoitteellisuus ja tuloksellisuus pääpiirteissään. Menetelmillä tarkoitamme esim. fasilitointi- palvelu- ja liiketoimintamuotoilun työkaluja ja käyttäjätiedon hyödyntämisen menetelmiä, asiakaskeskeisyyden tuomista projekteihin tai keinoja uusien, yllättävien verkostojen ja kumppanuuksien aikaansaamiseksi.
Arvostamme menetelmien innovatiivisuutta, toteutettavuutta, määrällistä ja laadullista vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Tämä voidaan osoittaa esim. tarjotun kehittämispalvelun menetelmä- ja toimintatapaehdotuksilla. Ratkaisuehdotusta voidaan tarkentaa myöhemmin valitun toimittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Verkostot
Kuvataan verkoston suunniteltua tapaa työskennellä eli miten palvelun päävastuullinen asiantuntija hyödyntää tiimiä/verkostoja tehtävässään. Kuvataan, miten tiimi täydentää päävastuullisen asiantuntijan substanssi- ja menetelmäosaamista ja muuta osaamista 6Aika kärkihankkeen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvostamme uskottavia ja kustannustehokkaita tapoja verkostojen hyödyntämiseen. Tämä voidaan osoittaa esim. referensseillä.
2. Tarjoajan ja pääasiallisen asiantuntijan hankinnan kohteena olevan toiminnan ja toimialan osaaminen ja kokemus, painoarvo 30 %
Päävastuullisen asiantuntijan kokemus, työn tuloksellisuus ja vaikuttavuus voidaan osoittaa referensseillä.
3. Hinta suhteessa ehdotuksen laajuuteen ja sisältöön, painoarvo 20 %


Kilpailuraati

Raati muodostuu 6Aika Tampereen kärkihankkeen edustajista ja avointen innovaatioalustojen toimijoista ja innovaatioalustojen yritysedustajista.

Muotoco

Tredea

eu6aika-tunnus-slogan-RGB-C

Yhteystiedot

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Kehityspäällikkö
Aki Anttila
050 365 6664
aki.anttila@tredea.fi

Tilaa sisältö

Syötä sähköpostiosoitteesi tilataksesi blogin artikkelit ja saadaksesi päivityksiä sähköpostitse.